Privacyreglement

Artikel 1 Begripsbepalingen
Cursist: individueel, natuurlijk persoon ingeschreven bij Scholing op recept. als zijnde cursist of ex-cursist die lessen volgt of heeft gevolgd bij Scholing op recept
Registratie: het gestructureerd bestand van persoonsgegevens
Beheerder: medewerker die de registratie van persoonsgegevens doet bij Scholing op recept.
Derde: ieder, niet zijnde de ‘betrokkene’ of de ‘beheerder’ van persoonsgegevens WBP: de wet Bescherming Persoonsgegevens

Artikel 2 De verantwoordelijke
De directie van Scholing op recept is de verantwoordelijke voor de uitvoering van de WBP

Artikel 3 Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de handmatige en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens binnen Scholing op recept
Dit reglement is van toepassing op cursisten die zich hebben ingeschreven bij Scholing op recept
Dit reglement is tevens van toepassing op alle door derden verwezen cursisten, ook al is de verwijzer in het bezit van een privacyreglement

Artikel 4 Doel van het verzamelen van persoonsgegevens
Het verzamelen van persoonsgegevens heeft tot doel:
1. Registratie van cursisten bij aanmelding en beëindiging van de cursus
2. Registratie van cursisten bij intake en toetsing
3. Registratie van start- en einddatum van de trajecten per cursist
4. Vastleggen van de studievoortgang

Artikel 5 Beveiligingsmaatregelen
De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens juist, nauwkeurig, toereikend en niet bovenmatig zijn, hierbij gelet op de gestelde doelen waarvoor zij verzameld worden.
• De verantwoordelijke voert passende technische en organisatorische maatregelen uit om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
• Toegang tot het geautomatiseerde systeem is alleen mogelijk middels een wachtwoord
• Toegang tot de persoonsgegevens hebben slechts die medewerkers die uit hoofde van hun functie met de cursisten in contact zijn (zie artikel 8)

Artikel 6 Ondubbelzinnige toestemming
De cursist wordt geïnformeerd over het doel van de registratie van persoonsgegevens. De betrokkene moet uit vrije wil toestemming geven voor registratie. Cursisten hebben recht op inzage in de vastgelegde persoonsgegevens.

Artikel 7 Registratie
In de registratie worden geen andere gegevens opgenomen dan hieronder vermeld:
• Achternaam, voornamen, voorvoegsels en geslacht van geregistreerde
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Huisadres met postcode, telefoonnummer, e-mailadres
• Bankrekeningnummer
• KOAF registratie
De in het voorgaande lid bedoelde soorten van gegevens worden alleen opgenomen in de registratie voor de categorie personen die bij Scholing op recept  zijn ingeschreven als cursist,
De cursist mag verzoeken om zijn gegevens te corrigeren of bij te stellen.

Artikel 8 Toegang tot registratie
De volgende functionarissen zijn bevoegd persoonsgegevens aan de registratie toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen:
• De beheerder
• Medewerkers van Scholing op recept

Artikel 10 Informatieverstrekking aan derden
Aan de volgende instanties buiten Scholing op recept. worden gegevens uit de persoonsregistratie verstrekt voor het daarbij vermelde doel met inachtneming van de daarbij aangegeven beperkingen:

• Werkgever van de cursist, voor zover de cursist door de werkgever is aangemeld
• Verwijzende instantie of organisatie. Gegevens worden verstrekt op basis van hetgeen overeengekomen is in het cursusvoorstel: achternaam, voornaam, gegevens betreffende het verloop van de cursus alsmede de toets- en/of examenresultaten en aanwezigheidsregistratie

Buiten de in artikel 10A genoemde instanties kunnen door Scholing op recept van de registratie bepaalde gegevens verstrekt worden aan categorieën personen of instanties die zorgdragen:
• het instellen van vorderingen in opdracht van en namens Scholing op recept
• De behandeling van geschillen
• Het verrichten van een accountantscontrole

Artikel 11 Bewaarperiode persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Artikel 12 Benaming
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement’.