Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Scholing op recept, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van bijscholingen, trainingen, leergangen of andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘bijscholing’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover die schriftelijk zijn bevestigd door Scholing op recept.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
Cursist
De overeenkomst tussen Scholing op recept en een cursist komt tot stand bij inzending van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier aan Scholing op recept (per post, fax of e-mail). Scholing op recept bevestigt (via post of e-mail) de aanmelding aan de cursist.
Opdrachtgever
De overeenkomst tussen Scholing op recept  en de opdrachtgever komt tot stand bij inzending van een volledig ingevulde en ondertekende offerte aan Scholing op recept (per post, fax of e-mail). Scholing op recept bevestigt (via post of e-mail) de ontvangen opdracht aan de opdrachtgever, waarna kan worden overgegaan tot plannen van de bijscholing.

Artikel 3 – Annulering door de deelnemer
Bij annulering  tot  vier weken voor startdatum heeft de cursist recht om de kosten kosteloos te annuleren. In geval van annulering tot  twee weken voor de startdatum wordt er 25% van de kosten in rekening gebracht..  De cursist ontvangt het restant van de betaalde inschrijfkosten binnen 2 weken retour. Het recht om te annuleren vervalt wanneer de annulering 2 weken voor aanvang van de bijscholing plaatsvindt. Wanneer je je inschrijft binnen 2 weken voor de bijscholing, kan de bijscholing niet meer worden geannuleerd en verplaatst. In dit geval heeft de cursist geen recht op terugbetaling. In geval de cursist na aanvang van de bijscholing deelname tussentijds beëindigt of niet aan de bijscholing deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling. Bij overmacht situaties binnen 14 dagen voor aanvang van de startdatum kan in overleg met Scholing op recept worden afgeweken van bovenstaande. (Deelname verplaatsen, zie artikel 4).

Artikel 4 – Deelname verplaatsen
Het is een deelnemer toegestaan zelf voor een vervang(st)er van een cursusplaats te zorgen, indien hij/zij onverhoopt verhinderd is de cursus te volgen. Dit kan echter uitsluitend in overleg met Scholing op recept en tenminste veertien dagen voor  aanvang  van de cursus.

Artikel 5 – Annulering door Scholing op recept bij cursus deelname
Scholing op recept behoudt zich het recht voor bij onvoldoende aanmeldingen de cursus niet te laten doorgaan.  Degenen die zich voor deze cursus hebben aangemeld, krijgen hiervan schriftelijk bericht.
Indien het voor een cursuslocatie of trainer door overmacht onmogelijk is een geplande cursus te faciliteren, zal Scholing op recept trachten een vervangende cursuslocatie of trainer te zoeken. Wanneer het vinden van een vervangende trainer en/of cursuslocaties echter niet mogelijk blijkt, dan behoudt  Scholing op recept zich het recht voor om de cursus naar een nader te bepalen datum te verschuiven. De cursist krijgt hiervan schriftelijk bericht

Bij annulering heeft in dit geval de cursist recht op het volledige betaalde bedrag aan Scholing op recept. De cursist heeft geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Indien Scholing op recept tot het oordeel komt dat van de cursist in redelijkheid niet kan worden gevergd de bijscholing onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Scholing op recept besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 6 – Annulering of wijziging door Scholing op recept bij ingekochte bijscholing
Scholing op recept heeft het recht om de opdracht voor een ingekochte bijscholing schriftelijk, per brief of per mail, te annuleren. Annulering kan tot 3 weken voor aanvang van een ingekochte bijscholing. Scholing op recept is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een bijscholing te wijzigen.

Artikel 7 – Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met  cursist  worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 8 – Uitsluiting
Scholing op recept heeft het recht zonder opgave van reden een cursist voor de aanvang van de bijscholing van deelname uit te sluiten. De cursist heeft dan geen recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Scholing op recept betaalde bedrag.  Scholing op recept behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan 30 minuten te laat komt, de toegang tot de bijscholing te weigeren, de deelnemer heeft geen recht op enige terugbetaling. Scholing op recept  behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van Scholing op recept een verstorende invloed heeft op de bijscholingsactiviteit. De deelnemer heeft dan geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 9 – Prijzen
Prijzen zijn vermeld op de website van Scholing op recept. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. Scholing op recept heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opdracht / bijscholing de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de bijscholing wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief Btw, tenzij expliciet anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Alle prijzen en tarieven genoemd op de website en in mailingen van Scholing op recept zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of typefouten.

Artikel 10 – Betaling
De cursist is gehouden de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Wanneer de bijscholing plaatsvindt binnen de betalingstermijn van de factuur dient deze uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de betreffende bijscholing te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is de cursist van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door scholing op recept is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van een procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan. Bij de aanmaning wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. De cursist dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van Scholing op recept. Alle kosten die Scholing op recept redelijkerwijs moet maken in verband met de cursist toe te rekenen tekortkomingen in nakoming jegens diens verplichtingen jegens Scholing op recept, zijn voor rekening van de cursist. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijfentwintig procent (25%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur. Wanneer de cursist de bijscholing niet voor aanvang van de bijscholing heeft betaald, behoudt  Scholing op recept zich het recht het certificaat na afloop van de bijscholing niet mee te geven. Na ontvangst van betaling zal de cursist het certificaat alsnog per post ontvangen.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom
Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de bijscholing en op alle in verband daarmee of namens Scholing op recept uitgegeven folders, berusten uitsluitend bij Scholing op recept c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder (doch niet beperkt tot) het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Scholing op recept, berusten uitsluitend bij scholing op recept c.q. haar licentiegever(s). Alle van of via Scholing op recept in het kader van bijscholing verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist of zijn organisatie. Het is cursist niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholing op recept. De overeenkomst met de cursist strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de bijscholing en de in het kader daarvan door of namens Scholing op recept aangeboden informatie, noch tot enige licentie, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Scholing op recept verplicht zich de bijscholingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de bijscholing namens Scholing op recept door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Scholing op recept slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de bijscholing zelf, onverminderd de in dit artikel bepaalde beperking van de aansprakelijkheid van Scholing op recept. Scholing op recept aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Scholing op recept verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Scholing op recept. De eventuele aansprakelijkheid van Scholing op recept is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de cursist aan Scholing op recept voor de bijscholing verschuldigde bedrag, waarvan een reeks gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. In geen geval is Scholing op recept aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
Scholing op recept  zal ten aanzien van het gebruik van voor de bijscholingen verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
Scholing op recept doet er alles aan om de kwaliteit van zijn bijscholingen te waarborgen. Mocht de cursist desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot Scholing op recept.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op de rechtsverhouding tussen Scholing op recept  is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te ’s Gravenhage.